headerimage
Home Zadania Biura


Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sala_wizualizacja.jpg
Zadania Biura ds. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 czerwca 2013 06:29

Biuro zajmuje się sprawami związanymi z realizacją założeń zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu, monitorowaniem pozyskiwania zewnętrznych funduszy, między innymi funduszy Unii Europejskiej dla realizacji zadań powiatu i gmin.

Do podstawowych zadań Biura należy:

1. Opracowanie projektów dokumentów określających politykę rozwoju Powiatu.

2. Tworzenie dla Zarządu analiz obszarów i dziedzin priorytetowych w rozwoju powiatu.

3. Opracowanie optymalnej strategii postępowania na rzecz pozyskania, a następnie wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

4. Opracowanie projektów wieloletnich planów i programów rozwoju powiatu.

5. Monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie efektywnego udziału powiatu w programach pomocowych.

6. Podejmowanie działań na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności gminami powiatu oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz integracji i rozwoju powiatu.

7. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i łączenia środków na realizację zadań publicznych w powiecie w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

8. Prowadzenie analizy rozwoju Powiatu oraz opracowywanie dla potrzeb organów Powiatu informacji w tym zakresie i tworzenie banku informacji.

9. Prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, organizowanie i koordynowanie procesu naboru i wyboru projektów własnych powiatu przeznaczonych do współfinansowania z tych środków.

10. Sporządzanie w oparciu o materiały własne i przygotowane przez inne wydziały lub powołane w tym celu przez Starostę zespoły zadaniowe ostatecznych projektów wniosków aplikacyjnych w sprawie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

11. Koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie procesu przygotowania wniosków w przypadku zlecenia prac w tym zakresie podmiotom zewnętrznym.

12. Pomaganie wydziałom oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym w przygotowaniu wstępnych materiałów aplikacyjnych m.in. poprzez przekazywanie materiałów szkoleniowych, organizowanie szkoleń i prezentacji.

13. Wspomaganie działań podmiotów zewnętrznych, a w szczególności jednostek gmin powiatu w staraniach o środki z budżetu Unii Europejskiej.

14. Monitorowanie realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych prowadzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne i przedstawianie Zarządowi Powiatu informacji o stanie realizacji projektów.

 

 
Designed by BRF