headerimage
Home Projekty Budowa sali gimnastycznej


Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sala01.jpg
Budowa sali gimnastycznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 marca 2009 10:02


Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu rozwiązania problemów wynikających z braku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, (dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski) oraz Szkole Podstawowej Nr 2 (Gmina Skawina) władze tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego powzięły decyzję o wspólnych działaniach zmierzających do uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich. Pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Skawina zostało zawarte 29 kwietnia 2008 roku porozumienie określające zasady wspólnej realizacji i finansowania wspólnego projektu. Stroną, która przygotowała projekt, oraz zajęła się jego wdrożeniem jest Powiat Krakowski.

 

 

Podjęte starania okazały się owocne, bowiem 30 grudnia 2008 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej projektów złożonych w ramach naboru do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 6, działanie 6.1 Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, w wyniku, której Projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie” uzyskał dofinansowanie w kwocie 2 998 931,09 zł. Co stanowi 52,46% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 6 155 486,08 zł. Wkład własny Powiatu i gminy Skawina został określony na poziomie 2 717 674,11 zł., dla każdej ze stron.

W celu sprawnej i rzetelnej realizacji projektu powołany został Zespół Zarządzający Projektem w składzie:

Powiat Krakowski:

Przewodniczący Zespołu- Andrzej Furmanik Wicestarosta
Zastępca Przewodniczącego – Adam Wójcik Sekretarz
Sekretarz – Krzysztof Pelc Dyrektor Biura ds. Rozwoju i Funduszy Strukturalnych

Członkowie Zespołu:
Lidia Pycińska – Dyrektor Wydziału Edukacji
Danut Konik – Główny Specjalista
Anna Wąsowicz – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Dorota Rumian – Podinspektor.

W pracach Zespołu uczestniczyli również przedstawiciele Gminy Skawina: Pani Dorota Książek oraz Pan Andrzej Cichocki

Okres realizacji projektu: 8.06.2009  – 31.01.2011r.

Przedsięwzięcie polegało na budowie sali gimnastycznej przy ZSO I SP nr 2 w Skawinie.

Wybudowana sala gimnastyczna jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, w części sali sportowej – parterowym, w części zaplecza 2 kondygnacyjnym. W ramach projektu wybudowano także dwa łączniki, stanowiące komunikację pomiędzy salą a istniejącym budynkiem Zespołu Szkół: jeden łącznik łączy sale ze szkołą podstawową, a drugi z liceum. Sala wraz z łącznikami charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:
- Powierzchnia zabudowy – 1 849,17 m2
- Powierzchnia całkowita – 2 299,03 m2
- Powierzchnia użytkowa 2 059,39 m2
- Kubatura 19 368,153 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Designed by BRF