headerimage
Home Projekty Solary w obiektach powiatowych


Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sala02.jpg
Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2011 10:12

Projekt pn. „Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Krakowskiego” uzyskał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt zrealizowano na terenie siedmiu jednostek Powiatu Krakowskiego, dla których jest on organem prowadzącym :
1.      Dom Dziecka w Sieborowicach
2.      Zespół Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Miękini
3.      Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach
4.      Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach
5.      Dom Pomocy Społecznej w Batowicach
6.      Dom Pomocy Społecznej w Owczarach
7.      Dom Pomocy Społecznej w Czernej.
Bezpośrednim celem realizacji projektu, polegającym na wybudowaniu instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie sytemu solarnego ww. obiektach jest zwiększenie wykorzystywania OZE (Odnawialne źródła energii) dzięki zastosowaniu energii słonecznej.

W ramach projektu planuje się osiągnięcie 4 celów głównych :
1. Obniżenie ilości zużycia gazu i prądu niezbędnego do przygotowania c.w.u w 7 jednostkach PK, co w konsekwencji zredukuje koszty utrzymania tych obiektów
2. Zmniejszenie szkodliwego działania gazów i pyłów pochodzących z procesów spalania paliw kopalnych na stan zdrowia mieszkańców PK
3. Sukcesywna likwidacja niekorzystnego oddziaływania paliw kopalnych na środowisko
4. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców PK.
Całkowity koszt projektu: 2 523 613,58 zł.
Dofinansowanie MRPO: 2 145 071,54 zł. (85%)
Wkład własny Powiatu Krakowskiego: 378 542,04 (15%)


 
Designed by BRF